ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้ฐานข้อมูล SciFinder

scifinder

ศูนย์การเรียนรู้ ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล SciFinder ในปีงบประมาณ 2560 เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2561 รวมระยะเวลาการใช้งาน 1 ปี โดยผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หรือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และต้องใช้ Email ของสถาบันในการลงทะเบียนเท่านั้น (@cgi.ac.th หรือ @cri.or.th) สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=F55C4300X86F3503FX4120E1C14BE8510A2F  เพื่อเป็นการระบุตัวตนและสถานะของบุคคลจากสถาบันที่บอกรับฐานข้อมูล เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล Scifinder ได้ที่ http://scifinder.cas.org

SciFinder เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract & Bibliographic database) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่สองฐาน (CAplus และ Medline) กว่า 49 ล้านเอกสาร รวบรวมปฏิกิริยาเคมี (CASREACT) กว่า 40 ล้านปฏิกิริยา และให้บริการเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็มไปยังวารสารออนไลน์ (Electronic journals) และสิทธิบัตร (Patents) เพื่อเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม SSM Module สามารถสืบค้นโครงสร้างย่อยทางเคมี เพื่อให้การวิจัยครอบคลุมการสังเคราะห์สาร และปฏิกิริยาในสภาวะที่ถูกควบคุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ ยังมีฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้รวมทั้งสิ้น 15 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลทดลองใช้อีก 4 ฐานข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.cgi.ac.th/library/services/ref_db  อีกทั้งยังมีโปรแกรม ENDNOTE และ โปรแกรม Turnitin ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ https://www.cgi.ac.th/library

Advertisements

ฐานข้อมูลใช้ ประจำปีงบประมาณ 2560

บริษัท บุ๊คเน็ท และบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น จำกัด ได้เปิดให้สถาบันการศึกษาภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทุกท่านสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ได้ที่ https://www.cgi.ac.th/library/services/ref_db/trial_db

  1. โปรแกรม EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx  ในการสมัครนั้นจะต้องใช้ email CGI หรือ CRI เท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ จากนั้นจึงนำ email ไปล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานเป็นรายบุคคลได้ที่ http://sg-pro.eewoww.com/
    – URL: http://www.eewoww.com/
    – ระยะเวลาเปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

EEWOWW is an online tool that streamlines the information management process. It provides an integrated platform from data collecting, citation management, manuscript formatting, to originality checking and sharing. It is the cradle nursing your ideas into reality. Please use your CGI/CRI email to register for free on http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx and then go to http://sg-pro.eewoww.com/  for login.
– URL: http://www.eewoww.com/
– Trial Period: 15 JAN 2017 – 31 DEC 2017

 

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 108 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 38 ชื่อเรื่อง
    – URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary
    – ระยะเวลาเปิดให้ทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560

CGI Reference Databases 2017

ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Databases) เพื่อให้บริการกับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 13 ฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูล รายละเอียด
1. ABI/INFORM Collection
http://search.proquest.com/abicomplete
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ
2. ACM Digital Library
http://dl.acm.org/
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
3. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
http://ieeexplore.ieee.org/
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
4. ProQuest Dissertation & Theses Global
http://search.proquest.com/pqdtglobal
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
5. SpringerLink – Journal
http://link.springer.com/
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน
6. Web of Science
http://webofknowledge.com/WOS
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน
7. American Chemical Society Journal (ACS)
http://pubs.acs.org/
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
8. Academic Search Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ
9. Computers & Applied Sciences Complete

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih  

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่
10. Education Research Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?%20authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh
เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
11. H.W. Wilson (12 Subjects)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?%20authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost%20&defaultdb=asf,aft,bai,eft,gft,hft,lft,llf,ofm,rgm,ssf
เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science
12. Emerald Management (EM92)
http://www.emeraldinsight.com/
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ
13. Communication & Mass Media Complete
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh
เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง
CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

 

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลและศึกษาข้อกำหนดในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ https://www.cgi.ac.th/library/services/ref_db/ref_db1

การใช้งานสารานุกรม Britannica Online

Encyclopedia Britannica คือ ฐานข้อมูลสารานุกรมที่รวบรวมความรู้ทั่วไป เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ได้บอกรับฐานข้อมูลนี้โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://academic.eb.com/ ผ่านเครือข่ายภายในสถาบันฯเท่านั้น ค่ะ

การใช้งานสารานุกรม Britannica Online นั้นไม่ยาก เพียงแค่พิมพ์คำค้นที่ต้องการค่ะ ผลการค้นหาจะประกอบไปด้วย

britanica
Encyclopedia คือ ข้อมูลหรือคำอธิบายถึงคำค้นนั้นๆ
Year in Review คือ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมขึ้นภายในช่วงปีนั้นๆ
Dictionary คือ ข้อมูลในรูปแบบของพจนานุกรม ให้ความหมายแบบย่อพร้อมคลิปการออกเสียง
Thesaurus คือ ชุดคำค้นที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
Magazine คือ บทความหรือข้อเขียนเกี่ยวกับคำค้นนั้นๆ ตามวารสารหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ
Ebooks & Primary Sources คือ ข้อมูลในรูปแบบหนังสือ
Web Search คือข้อมูลในรูปแบบการค้นหาแบบ Search Engine ซึ่งระบบจะเชื่อมกับ Google

หากผู้ใช้บริการท่านใดพบเจอปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้งานสารานุกรม Britannica Online สามารถสอบถามมายังศูนย์การเรียนรู้ได้นะคะ

 

UniNet แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual

gale

ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยของสถาบันฯ โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน

ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ
URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

ฐานข้อมูล National Geographic Virtual เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน
URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA